Pirkimo – pardavimo taisyklės

  1. Šios „Unico Uno“ pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato „Unico Uno“ prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato Pirkėjo ir Unico Uno“ tarpusavio teises ir pareigas naudojantis elektronine parduotuve svetainėje www.unicouno.lt.
  2. Pardavėjas – MB „S Company“, privatus juridinis asmuo, kurio teisinė forma – mažoji bendrija, juridinio asmens kodas: 305659032, registruota buveinė adresu: Ugniagesių gatvė 12, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris +370 37 422198.
  3. Pirkėjas:

3.1. fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);

3.2. Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais;

3.3. visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Pirkėjo teisės ir pareigos

1.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.unicouno.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

1.2. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.

1.3. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra (vienas iš variantų):

1.3.1. Fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);

1.3.2. Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais;

1.3.3. visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgaliotas atstovas.

1.4. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas Sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.

1.5. Asmuo, neatitinkantis Taisyklių 5.3 ir 5.4 punktuose numatytų kriterijų, negali pateikti užsakymo, pirkit prekes ir sudaryti Sutartį su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.

1.6. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos prekės naudojimo instrukcijoje ir / arba Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė.

1.7. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

1.8. Interneto parduotuvės www.unicouno.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir pareigos

1.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.unicouno.lt.

1.2. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.unicouo.lt numatytos sąlygos.

1.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

1.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.

1.5. Pinigų garantijos grąžinimo atveju, kuomet prekė yra kokybiška ir nėra pažeidžiamos prekių grąžinimo taisyklės, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke.